- - Op kerkraadsvergadering gehou op 21 Augustus, is Stefan Saaiman verkies as voorsitter van die kerkraad. - - Pilhouers vir Bybelverspreiding: Neem ‘n houer, maak vol met R2 of R5 munte. Bring terug en plaas in kollekte sak. - -

Media verklaring NG Kerk tov selfdegeslagverhoudings

Liewe broers en susters

Die Moderatuur van die Algemene Sinode het in hulle verklaring kennis geneem van die hofuitspraak oor die NG Kerk en selfdegeslagverhoudings. Die kerk respekteer die hofuitspraak. Die kerk moet egter nog saam met sy regspan die uitspraak bestudeer om die volle implikasies daarvan te verreken in sy keuse om na die Konstitusionele Hof te appelleer of nie.

Afrikaans

Kerkraads besluit

Die volgende besluit is deur die kerkraad van die Ned. Geref. Gemeente Rustenburg-Suid geneem tydens ’n kerkraadsvergadering op 28 Oktober 2015 in reaksie op die Algemene Sinode se besluite rondom homoseksualiteit (selfdegeslagverhoudings) wat soveel onmin, verwarring en misleiding veroorsaak:

Afrikaans